Održana radionica „Krizno komuniciranje“

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ u hotelu Astoria u Zagrebu, 11. i 12. travnja 2022. godine održana je dvodnevna radionica „Krizno komuniciranje“. Nositelj petnaestomjesečnog projekta koji je započeo 16. veljače 2022. godine je Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, a partneri su Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Suradnici na projektu su stručnjaci iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

 

Radionica je okupila pet predstavnica navedenih organizacija koje su kao ciljeve radionice definirale:
1. Poboljšati razumijevanje sudionika o načinima komuniciranja o riziku u odnosu na vrste i razine rizika, kao i različite skupine pogođene rizikom
2. Predstaviti različite kanale i alate za različite ciljane skupine i vrste rizika
3. Definirati sadržaj i izraditi koncept priručnika Krizno komuniciranje koji će se izraditi na projektu
4. Ojačati kapacitete Nositelja i partnera u području projektnog managementa, izvješćivanja prema Donatorima

 

Nakon uvodne riječi voditeljice projekta dr. sc. Branke Ilakovac sudionike je pozdravila ravnateljica HAPIH-a dr. sc. Darja Sokolić koja je podržala projekt i njegove planirane aktivnosti te istaknula punu spremnost agencije na suradnju.

 

Uvodnu prezentaciju pod nazivom „Europska iskustva u sustavu kriznog komuniciranja, s naglaskom na područje sigurnosti hrane“ održala je pomoćnica ravnateljice HAPIH-a Sara Mikrut Vunjak, koja je aktivno uključena u komunikaciju s europskim tijelima za sigurnost hrane.

U praktičnom dijelu sudionici su navodili i analizirali primjere dobre prakse u kriznom komuniciranju i raspravljali o njihovoj implementaciji u priručniku Krizno komuniciranje. Potom je definiran prijedlog sadržaja priručnika te izrađen nacrt koncepta, vremenski okviri i zaduženja prilikom izrade priručnika.

 

Zaključeno je kako sudionici radionice prepoznaju priručnik na temu kriznog komuniciranja kao važan alat pri komunikaciji sa organizacijama civilnog društva koje se bave donacijom hrane, ali i način da ima dugotrajni utjecaj na širu javnost.

 

Drugi dan radionice bio je posvećen jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje su uključene u projekt, i to prijenosom znanja i iskustava. U svojoj prezentaciji predstavnica CEIP-a Tanja Popović Filipović obradila korištenje EU fondova kao odgovor na krizne situacije, što je uključilo podteme: EU fondovi i njihova struktura, projektni ciklus i elementi projekta, održivost i rizični čimbenici u provedbi projekta, horizontalna načela EU te kako odgovoriti na krizne situacije kroz pripremu EU projekata?. Ana Smoljak iz Potrošačice prezentirala je postupak izrade ZNS-a u projektu „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“, te završno izvješće na projektu. Dr. sc. Branka Ilakovac iz CEPOH-a, prezentirala je temu „Važnost komuniciranja organizacija civilnog društva s medijima, s naglaskom na krizno komuniciranje“, predstavila „zlatna pravila“ komunikacije s medijima, formati komuniciranja s medijima te suradnju s medijima u vrijeme događaja od posebnog interesa javnosti – krizne situacije. Radionica je završila nakon dvosatnog treninga komunikacijskih vještina kroz praktične vježbe medijskih nastupa i priprema izjava i priopćenja.

 

 

O projektu:
Projektom „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ CEPOH u suradnji s partnerima i stručnim suradnicima želi educirati i osnažiti predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama, što uključuje izradu dva vodiča. Vodič za komuniciranje u kriznim situacijama sadržavat će smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Drugi vodič bit će o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama i po prvi puta na jednom će mjestu biti navedeno što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati. Uz to, webinarima ćemo lokalne udruge i građanske inicijative dodatno educirati i osnažiti za provedbu aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.
Ukupna vrijednost projekta je 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (u visini od 376.120,30 kuna) te iz Državnog proračuna, preko Ureda za udruge (u iznosu od 66.374,17 kuna).